Tarp fiziškai pasyviausių profesijų - teisininkai, komunikacijos ir logistikos specialistai

2014-01-29

 

Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų tei­si­nin­kų (64  proc.), ko­mu­ni­ka­ci­jos (54 proc.) ir lo­gis­ti­kos (52 proc.) spe­cia­lis­tų pri­pa­ži­no po dar­bo vi­siš­kai ne­si­mankš­ti­nan­tys ir ne­už­sii­man­tys ki­to­kia fi­ziš­kai ak­ty­via veik­la. Tai pa­aiš­kė­jo apk­lau­sus įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vus di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Nors dau­gu­ma, net 74 proc.,  apk­lau­sos da­ly­vių įsi­ti­ki­nę, kad jų pro­fe­si­ja yra fi­ziš­kai pa­sy­vi, vis dėl­to tiek pat jų ne­jau­čia po­rei­kio net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­lėms dar­be.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ ini­cia­ty­va at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­džia, kad sa­vo fi­zi­ne for­ma la­biau­siai rū­pi­na­si va­do­vai. Di­des­nė pu­sė, 52 proc. vers­lo ir 40 proc. vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­gia spor­tuo­jan­tys dau­giau nei tris kar­tus per sa­vai­tę, o kas penk­tas (22 proc.) va­do­vau­jan­čias par­ei­gas biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je ei­nan­tis dar­buo­to­jas spor­to klu­be lan­ko­si kas­dien. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­ten­ka tarp la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čių fi­zi­ne for­ma– 40 proc. jų be­veik kas­dien mankš­ti­na­si po dar­bo.

Nors ko­ne du treč­da­liai (63 proc.) res­pon­den­tų ma­no, jog fi­ziš­kai pa­sy­viau­si yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, iš tie­sų dau­giau nei pu­sė apk­laus­tų šios sri­ties dar­buo­to­jų įpra­tę mankš­tin­tis ne ma­žiau kaip tris kar­tus per sa­vai­tę. Apie 42 proc. IT spe­cia­lis­tų nu­ro­dė, jog fi­ziš­kai ak­ty­vią veik­lą ska­ti­na jų dar­bo­vie­tė. Į fi­zi­ne for­ma be­si­rū­pi­nan­čių pro­fe­si­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko ir mo­ky­to­jai (46 %), in­ži­nie­riai (42 proc.) ir fi­nan­si­nin­kai (42 proc.) ‒ jie taip pat tei­gia po dar­bo be­si­mankš­ti­nan­tys ne ma­žiau nei ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ va­do­vas Vid­man­tas Šiugž­di­nis pa­žy­mi, jog dar­buo­to­jų po­žiū­rį į mankš­ti­ni­mą­si bū­ti­na keis­ti ir ska­tin­ti įpro­tį re­gu­lia­riai spor­tuo­ti. „Darb­da­viai tu­rė­tų at­sa­kin­giau ver­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jų po­žiū­rį į svei­ka­tą, nes jis le­mia dar­buo­to­jų fi­zi­nę svei­ka­tą ir emo­ci­nę būk­lę, tai­gi ir dar­bo efek­ty­vu­mą. Įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se jau gims­ta ini­cia­ty­vos, ska­ti­nan­čios darb­da­vius at­sa­kin­gai rū­pin­tis dar­buo­to­jų svei­ka­ta, ypač fi­zi­ne for­ma. Pa­tys rū­pin­da­mie­si sa­vo svei­ka­ta, darb­da­viai tu­rė­tų ska­tin­ti ir dar­buo­to­jus sa­va­ran­kiš­kai mankš­tin­tis ar­ba lan­ky­tis spor­to klu­buo­se, kur pro­fe­sio­na­lių tre­ne­rių pri­žiū­ri­mi jie sau­giai ir veiks­min­gai stip­rin­tų sa­vo fi­zi­nę svei­ka­tą, for­muo­tų­si svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius“,- tei­gia „Im­puls“ va­do­vas.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dau­ge­lis darb­da­vių ne­ski­ria dė­me­sio fi­zi­niam dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mui. Tik ket­vir­ta­da­lio apk­laus­tų­jų dar­bo­vie­tė­se ska­ti­na­ma už­siim­ti ak­ty­via fi­zi­ne veik­la. Nors 53 proc. apk­laus­tų­jų pri­si­pa­ži­no no­rį, kad darb­da­viai tam skir­tų di­des­nį dė­me­sį, ne­ma­žai įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų pa­tys ven­gia da­ry­ti net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­les dar­be. Apk­laus­tie­ji tai grin­džia ne­no­ru pa­kenk­ti sa­vo pro­fe­si­niam įvaiz­džiui: net 40 proc. tei­si­nin­kų ir 36 proc. fi­nan­si­nin­kų ma­no, kad mankš­tin­da­mie­si dar­be „a­tro­dy­tų kvai­lai“.

V.Šiugž­di­nio įsi­ti­ki­ni­mu, to­kį po­žiū­rį bū­ti­na keis­ti. Anot „Im­puls“ va­do­vo, dau­gy­bė įvai­rių moks­li­nių ty­ri­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­tvir­ti­no, kad svei­kas įpro­tis mankš­tin­tis pa­de­da pa­lai­ky­ti ge­rą svei­ka­tos, emo­ci­nę būk­lę.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja su­au­gu­siems žmo­nėms re­ko­men­duo­ja ne ma­žiau kaip po 30 mi­nu­čių vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los 5 die­nas per sa­vai­tę ar­ba ne ma­žiau kaip po 20 mi­nu­čių la­bai in­ten­sy­vios fi­zi­nės veik­los 3 die­nas per sa­vai­tę.


Tarp fiziškai pasyviausių profesijų - teisininkai, komunikacijos ir logistikos specialistai

2014-01-29

 

Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų tei­si­nin­kų (64  proc.), ko­mu­ni­ka­ci­jos (54 proc.) ir lo­gis­ti­kos (52 proc.) spe­cia­lis­tų pri­pa­ži­no po dar­bo vi­siš­kai ne­si­mankš­ti­nan­tys ir ne­už­sii­man­tys ki­to­kia fi­ziš­kai ak­ty­via veik­la. Tai pa­aiš­kė­jo apk­lau­sus įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vus di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Nors dau­gu­ma, net 74 proc.,  apk­lau­sos da­ly­vių įsi­ti­ki­nę, kad jų pro­fe­si­ja yra fi­ziš­kai pa­sy­vi, vis dėl­to tiek pat jų ne­jau­čia po­rei­kio net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­lėms dar­be.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ ini­cia­ty­va at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­džia, kad sa­vo fi­zi­ne for­ma la­biau­siai rū­pi­na­si va­do­vai. Di­des­nė pu­sė, 52 proc. vers­lo ir 40 proc. vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­gia spor­tuo­jan­tys dau­giau nei tris kar­tus per sa­vai­tę, o kas penk­tas (22 proc.) va­do­vau­jan­čias par­ei­gas biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je ei­nan­tis dar­buo­to­jas spor­to klu­be lan­ko­si kas­dien. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­ten­ka tarp la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čių fi­zi­ne for­ma– 40 proc. jų be­veik kas­dien mankš­ti­na­si po dar­bo.

Nors ko­ne du treč­da­liai (63 proc.) res­pon­den­tų ma­no, jog fi­ziš­kai pa­sy­viau­si yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, iš tie­sų dau­giau nei pu­sė apk­laus­tų šios sri­ties dar­buo­to­jų įpra­tę mankš­tin­tis ne ma­žiau kaip tris kar­tus per sa­vai­tę. Apie 42 proc. IT spe­cia­lis­tų nu­ro­dė, jog fi­ziš­kai ak­ty­vią veik­lą ska­ti­na jų dar­bo­vie­tė. Į fi­zi­ne for­ma be­si­rū­pi­nan­čių pro­fe­si­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko ir mo­ky­to­jai (46 %), in­ži­nie­riai (42 proc.) ir fi­nan­si­nin­kai (42 proc.) ‒ jie taip pat tei­gia po dar­bo be­si­mankš­ti­nan­tys ne ma­žiau nei ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ va­do­vas Vid­man­tas Šiugž­di­nis pa­žy­mi, jog dar­buo­to­jų po­žiū­rį į mankš­ti­ni­mą­si bū­ti­na keis­ti ir ska­tin­ti įpro­tį re­gu­lia­riai spor­tuo­ti. „Darb­da­viai tu­rė­tų at­sa­kin­giau ver­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jų po­žiū­rį į svei­ka­tą, nes jis le­mia dar­buo­to­jų fi­zi­nę svei­ka­tą ir emo­ci­nę būk­lę, tai­gi ir dar­bo efek­ty­vu­mą. Įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se jau gims­ta ini­cia­ty­vos, ska­ti­nan­čios darb­da­vius at­sa­kin­gai rū­pin­tis dar­buo­to­jų svei­ka­ta, ypač fi­zi­ne for­ma. Pa­tys rū­pin­da­mie­si sa­vo svei­ka­ta, darb­da­viai tu­rė­tų ska­tin­ti ir dar­buo­to­jus sa­va­ran­kiš­kai mankš­tin­tis ar­ba lan­ky­tis spor­to klu­buo­se, kur pro­fe­sio­na­lių tre­ne­rių pri­žiū­ri­mi jie sau­giai ir veiks­min­gai stip­rin­tų sa­vo fi­zi­nę svei­ka­tą, for­muo­tų­si svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius“,- tei­gia „Im­puls“ va­do­vas.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dau­ge­lis darb­da­vių ne­ski­ria dė­me­sio fi­zi­niam dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mui. Tik ket­vir­ta­da­lio apk­laus­tų­jų dar­bo­vie­tė­se ska­ti­na­ma už­siim­ti ak­ty­via fi­zi­ne veik­la. Nors 53 proc. apk­laus­tų­jų pri­si­pa­ži­no no­rį, kad darb­da­viai tam skir­tų di­des­nį dė­me­sį, ne­ma­žai įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų pa­tys ven­gia da­ry­ti net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­les dar­be. Apk­laus­tie­ji tai grin­džia ne­no­ru pa­kenk­ti sa­vo pro­fe­si­niam įvaiz­džiui: net 40 proc. tei­si­nin­kų ir 36 proc. fi­nan­si­nin­kų ma­no, kad mankš­tin­da­mie­si dar­be „a­tro­dy­tų kvai­lai“.

V.Šiugž­di­nio įsi­ti­ki­ni­mu, to­kį po­žiū­rį bū­ti­na keis­ti. Anot „Im­puls“ va­do­vo, dau­gy­bė įvai­rių moks­li­nių ty­ri­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­tvir­ti­no, kad svei­kas įpro­tis mankš­tin­tis pa­de­da pa­lai­ky­ti ge­rą svei­ka­tos, emo­ci­nę būk­lę.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja su­au­gu­siems žmo­nėms re­ko­men­duo­ja ne ma­žiau kaip po 30 mi­nu­čių vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los 5 die­nas per sa­vai­tę ar­ba ne ma­žiau kaip po 20 mi­nu­čių la­bai in­ten­sy­vios fi­zi­nės veik­los 3 die­nas per sa­vai­tę.