Tarp fiziškai pasyviausių profesijų - teisininkai, komunikacijos ir logistikos specialistai

2014-01-29

 

Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų tei­si­nin­kų (64  proc.), ko­mu­ni­ka­ci­jos (54 proc.) ir lo­gis­ti­kos (52 proc.) spe­cia­lis­tų pri­pa­ži­no po dar­bo vi­siš­kai ne­si­mankš­ti­nan­tys ir ne­už­sii­man­tys ki­to­kia fi­ziš­kai ak­ty­via veik­la. Tai pa­aiš­kė­jo apk­lau­sus įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vus di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Nors dau­gu­ma, net 74 proc.,  apk­lau­sos da­ly­vių įsi­ti­ki­nę, kad jų pro­fe­si­ja yra fi­ziš­kai pa­sy­vi, vis dėl­to tiek pat jų ne­jau­čia po­rei­kio net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­lėms dar­be.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ ini­cia­ty­va at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­džia, kad sa­vo fi­zi­ne for­ma la­biau­siai rū­pi­na­si va­do­vai. Di­des­nė pu­sė, 52 proc. vers­lo ir 40 proc. vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­gia spor­tuo­jan­tys dau­giau nei tris kar­tus per sa­vai­tę, o kas penk­tas (22 proc.) va­do­vau­jan­čias par­ei­gas biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je ei­nan­tis dar­buo­to­jas spor­to klu­be lan­ko­si kas­dien. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­ten­ka tarp la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čių fi­zi­ne for­ma– 40 proc. jų be­veik kas­dien mankš­ti­na­si po dar­bo.

Nors ko­ne du treč­da­liai (63 proc.) res­pon­den­tų ma­no, jog fi­ziš­kai pa­sy­viau­si yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, iš tie­sų dau­giau nei pu­sė apk­laus­tų šios sri­ties dar­buo­to­jų įpra­tę mankš­tin­tis ne ma­žiau kaip tris kar­tus per sa­vai­tę. Apie 42 proc. IT spe­cia­lis­tų nu­ro­dė, jog fi­ziš­kai ak­ty­vią veik­lą ska­ti­na jų dar­bo­vie­tė. Į fi­zi­ne for­ma be­si­rū­pi­nan­čių pro­fe­si­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko ir mo­ky­to­jai (46 %), in­ži­nie­riai (42 proc.) ir fi­nan­si­nin­kai (42 proc.) ‒ jie taip pat tei­gia po dar­bo be­si­mankš­ti­nan­tys ne ma­žiau nei ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ va­do­vas Vid­man­tas Šiugž­di­nis pa­žy­mi, jog dar­buo­to­jų po­žiū­rį į mankš­ti­ni­mą­si bū­ti­na keis­ti ir ska­tin­ti įpro­tį re­gu­lia­riai spor­tuo­ti. „Darb­da­viai tu­rė­tų at­sa­kin­giau ver­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jų po­žiū­rį į svei­ka­tą, nes jis le­mia dar­buo­to­jų fi­zi­nę svei­ka­tą ir emo­ci­nę būk­lę, tai­gi ir dar­bo efek­ty­vu­mą. Įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se jau gims­ta ini­cia­ty­vos, ska­ti­nan­čios darb­da­vius at­sa­kin­gai rū­pin­tis dar­buo­to­jų svei­ka­ta, ypač fi­zi­ne for­ma. Pa­tys rū­pin­da­mie­si sa­vo svei­ka­ta, darb­da­viai tu­rė­tų ska­tin­ti ir dar­buo­to­jus sa­va­ran­kiš­kai mankš­tin­tis ar­ba lan­ky­tis spor­to klu­buo­se, kur pro­fe­sio­na­lių tre­ne­rių pri­žiū­ri­mi jie sau­giai ir veiks­min­gai stip­rin­tų sa­vo fi­zi­nę svei­ka­tą, for­muo­tų­si svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius“,- tei­gia „Im­puls“ va­do­vas.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dau­ge­lis darb­da­vių ne­ski­ria dė­me­sio fi­zi­niam dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mui. Tik ket­vir­ta­da­lio apk­laus­tų­jų dar­bo­vie­tė­se ska­ti­na­ma už­siim­ti ak­ty­via fi­zi­ne veik­la. Nors 53 proc. apk­laus­tų­jų pri­si­pa­ži­no no­rį, kad darb­da­viai tam skir­tų di­des­nį dė­me­sį, ne­ma­žai įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų pa­tys ven­gia da­ry­ti net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­les dar­be. Apk­laus­tie­ji tai grin­džia ne­no­ru pa­kenk­ti sa­vo pro­fe­si­niam įvaiz­džiui: net 40 proc. tei­si­nin­kų ir 36 proc. fi­nan­si­nin­kų ma­no, kad mankš­tin­da­mie­si dar­be „a­tro­dy­tų kvai­lai“.

V.Šiugž­di­nio įsi­ti­ki­ni­mu, to­kį po­žiū­rį bū­ti­na keis­ti. Anot „Im­puls“ va­do­vo, dau­gy­bė įvai­rių moks­li­nių ty­ri­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­tvir­ti­no, kad svei­kas įpro­tis mankš­tin­tis pa­de­da pa­lai­ky­ti ge­rą svei­ka­tos, emo­ci­nę būk­lę.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja su­au­gu­siems žmo­nėms re­ko­men­duo­ja ne ma­žiau kaip po 30 mi­nu­čių vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los 5 die­nas per sa­vai­tę ar­ba ne ma­žiau kaip po 20 mi­nu­čių la­bai in­ten­sy­vios fi­zi­nės veik­los 3 die­nas per sa­vai­tę.


Tarp fiziškai pasyviausių profesijų - teisininkai, komunikacijos ir logistikos specialistai

2014-01-29

 

Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų tei­si­nin­kų (64  proc.), ko­mu­ni­ka­ci­jos (54 proc.) ir lo­gis­ti­kos (52 proc.) spe­cia­lis­tų pri­pa­ži­no po dar­bo vi­siš­kai ne­si­mankš­ti­nan­tys ir ne­už­sii­man­tys ki­to­kia fi­ziš­kai ak­ty­via veik­la. Tai pa­aiš­kė­jo apk­lau­sus įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vus di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Nors dau­gu­ma, net 74 proc.,  apk­lau­sos da­ly­vių įsi­ti­ki­nę, kad jų pro­fe­si­ja yra fi­ziš­kai pa­sy­vi, vis dėl­to tiek pat jų ne­jau­čia po­rei­kio net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­lėms dar­be.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ ini­cia­ty­va at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­džia, kad sa­vo fi­zi­ne for­ma la­biau­siai rū­pi­na­si va­do­vai. Di­des­nė pu­sė, 52 proc. vers­lo ir 40 proc. vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­gia spor­tuo­jan­tys dau­giau nei tris kar­tus per sa­vai­tę, o kas penk­tas (22 proc.) va­do­vau­jan­čias par­ei­gas biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je ei­nan­tis dar­buo­to­jas spor­to klu­be lan­ko­si kas­dien. Vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­ten­ka tarp la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čių fi­zi­ne for­ma– 40 proc. jų be­veik kas­dien mankš­ti­na­si po dar­bo.

Nors ko­ne du treč­da­liai (63 proc.) res­pon­den­tų ma­no, jog fi­ziš­kai pa­sy­viau­si yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, iš tie­sų dau­giau nei pu­sė apk­laus­tų šios sri­ties dar­buo­to­jų įpra­tę mankš­tin­tis ne ma­žiau kaip tris kar­tus per sa­vai­tę. Apie 42 proc. IT spe­cia­lis­tų nu­ro­dė, jog fi­ziš­kai ak­ty­vią veik­lą ska­ti­na jų dar­bo­vie­tė. Į fi­zi­ne for­ma be­si­rū­pi­nan­čių pro­fe­si­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko ir mo­ky­to­jai (46 %), in­ži­nie­riai (42 proc.) ir fi­nan­si­nin­kai (42 proc.) ‒ jie taip pat tei­gia po dar­bo be­si­mankš­ti­nan­tys ne ma­žiau nei ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bų tink­lo „Im­puls“ va­do­vas Vid­man­tas Šiugž­di­nis pa­žy­mi, jog dar­buo­to­jų po­žiū­rį į mankš­ti­ni­mą­si bū­ti­na keis­ti ir ska­tin­ti įpro­tį re­gu­lia­riai spor­tuo­ti. „Darb­da­viai tu­rė­tų at­sa­kin­giau ver­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jų po­žiū­rį į svei­ka­tą, nes jis le­mia dar­buo­to­jų fi­zi­nę svei­ka­tą ir emo­ci­nę būk­lę, tai­gi ir dar­bo efek­ty­vu­mą. Įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se jau gims­ta ini­cia­ty­vos, ska­ti­nan­čios darb­da­vius at­sa­kin­gai rū­pin­tis dar­buo­to­jų svei­ka­ta, ypač fi­zi­ne for­ma. Pa­tys rū­pin­da­mie­si sa­vo svei­ka­ta, darb­da­viai tu­rė­tų ska­tin­ti ir dar­buo­to­jus sa­va­ran­kiš­kai mankš­tin­tis ar­ba lan­ky­tis spor­to klu­buo­se, kur pro­fe­sio­na­lių tre­ne­rių pri­žiū­ri­mi jie sau­giai ir veiks­min­gai stip­rin­tų sa­vo fi­zi­nę svei­ka­tą, for­muo­tų­si svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius“,- tei­gia „Im­puls“ va­do­vas.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad dau­ge­lis darb­da­vių ne­ski­ria dė­me­sio fi­zi­niam dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mui. Tik ket­vir­ta­da­lio apk­laus­tų­jų dar­bo­vie­tė­se ska­ti­na­ma už­siim­ti ak­ty­via fi­zi­ne veik­la. Nors 53 proc. apk­laus­tų­jų pri­si­pa­ži­no no­rį, kad darb­da­viai tam skir­tų di­des­nį dė­me­sį, ne­ma­žai įvai­rių pro­fe­si­jų at­sto­vų pa­tys ven­gia da­ry­ti net fi­zi­nio ak­ty­vu­mo per­trau­kė­les dar­be. Apk­laus­tie­ji tai grin­džia ne­no­ru pa­kenk­ti sa­vo pro­fe­si­niam įvaiz­džiui: net 40 proc. tei­si­nin­kų ir 36 proc. fi­nan­si­nin­kų ma­no, kad mankš­tin­da­mie­si dar­be „a­tro­dy­tų kvai­lai“.

V.Šiugž­di­nio įsi­ti­ki­ni­mu, to­kį po­žiū­rį bū­ti­na keis­ti. Anot „Im­puls“ va­do­vo, dau­gy­bė įvai­rių moks­li­nių ty­ri­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­tvir­ti­no, kad svei­kas įpro­tis mankš­tin­tis pa­de­da pa­lai­ky­ti ge­rą svei­ka­tos, emo­ci­nę būk­lę.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja su­au­gu­siems žmo­nėms re­ko­men­duo­ja ne ma­žiau kaip po 30 mi­nu­čių vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nės veik­los 5 die­nas per sa­vai­tę ar­ba ne ma­žiau kaip po 20 mi­nu­čių la­bai in­ten­sy­vios fi­zi­nės veik­los 3 die­nas per sa­vai­tę.


Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą bei jo tobulinimą, todėl būtinieji slapukai (techniniai, funkciniai bei analitiniai) yra įdiegiami automatiškai. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su tikslinių slapukų įdiegimu ir naudojimu. Daugiau informacijos - slapukų politikoje. SUTINKU