Privatumo politika

 

UAB „Spinter tyrimai“ užtikrina, kad vykdo nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus ir atsakingai valdo asmens duomenis:

 • Asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tvarkome su tikslais suderinamu būdu

 • Laikome tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tų tikslų įgyvendinimui, užtikriname tinkamą organizacinių ir techninių priemonių valdymą asmens duomenų apsaugai ir kontrolei

Visi respondentų registracijos UAB „Spinter tyrimai“ online respondentų panelyje (toliau - „Spinter online“ panelyje) metu gauti asmens duomenys apie respondentus (respondento lytis, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas ir telefono numeris) yra priskiriami konfidencialiai informacijai ir naudojami tik tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta – apibendrintai duomenų analizei griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso.

 

Respondentų asmeninės informacijos naudojimas:

 • Elektroninio pašto adresas naudojamas informavimui apie galimybes dalyvauti naujose Spinter online apklausose. Taip pat garantuojame, kad respondentų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui

 • Gyvenamosios vietos adresas ir pašto kodas ir telefono numeris – naudojamas respondentų pasirinktų dovanų už Spinter online taškus išsiuntimui

 • Respondento lytis ir amžius – naudojami kaip demografiniai kriterijai atrinkti apklausų atrankos kriterijus atitinkančius respondentus

 • UAB „Spinter tyrimai“ atsako už visapusišką ir tinkamą asmens duomenų apsaugą ir kontrolę. Jokia iš respondentų surinkta asmeninė informacija negali būti atskleidžiama / perduodama išorės šalimis, išskyrus teisėsaugos institucijas, valstybines ir vietos valdžios įstaigas, kitas įstatymų pagrindais veiklą kontroliuojančias institucijas

 • Kai respondentas kviečiamas dalyvauti kitų agentūrų – ne Spinter online organizuojamose apklausose, išorės šalis negauna prieigos prie respondento asmeninių duomenų

 • UAB „Spinter tyrimai“ klientai gauna tik apibendrintus atsakymus, nesusiejant jų su respondento duomenimi

 • Atsakymai, kuriuos pateikiate pildydami klausimynus, nėra saugomi kartu su respondentų asmeniniais duomenimis ir jų neįmanoma susieti su respondento tapatybe

Respondentai „Spinter online“ sistemoje registruojasi savo noru. Respondentas turi teises: nesutikti pateikti asmens duomenis; susipažinti su asmens duomenimis; ištaisyti asmens duomenis; ištrinti asmens duomenis. Spinter online narys gali bet kuriuo metu paprašyti, kad būtų įgyvendintos jo teises. Respondentas, prisijungęs prie savo paskyros „Spinter online“ sistemoje, gali nevaržomai ir realiu laiku pakeisti savo asmens duomenis arba nutraukti narystę (ištrinti savo profilį). Asmens duomenų pakeitimą/ištrynimą galima inicijuoti ir kreipiantis į duomenų saugos pareigūną.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų valdymo, prašome kreiptis į Duomenų saugos pareigūną el. paštu: asmensduomenys@spinter.lt

Šie asmens duomenų valdymo principai patvirtinti UAB „Spinter tyrimai“ direktoriaus 2018 05 10 d. Įsakymu Nr-Nr.180510-1.
 

 

 

 

Privatumo politika

 

UAB „Spinter tyrimai“ užtikrina, kad vykdo nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojančio 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus ir atsakingai valdo asmens duomenis:

 • Asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, tvarkome su tikslais suderinamu būdu

 • Laikome tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tų tikslų įgyvendinimui, užtikriname tinkamą organizacinių ir techninių priemonių valdymą asmens duomenų apsaugai ir kontrolei

Visi respondentų registracijos UAB „Spinter tyrimai“ online respondentų panelyje (toliau - „Spinter online“ panelyje) metu gauti asmens duomenys apie respondentus (respondento lytis, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas ir telefono numeris) yra priskiriami konfidencialiai informacijai ir naudojami tik tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta – apibendrintai duomenų analizei griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso.

 

Respondentų asmeninės informacijos naudojimas:

 • Elektroninio pašto adresas naudojamas informavimui apie galimybes dalyvauti naujose Spinter online apklausose. Taip pat garantuojame, kad respondentų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui

 • Gyvenamosios vietos adresas ir pašto kodas ir telefono numeris – naudojamas respondentų pasirinktų dovanų už Spinter online taškus išsiuntimui

 • Respondento lytis ir amžius – naudojami kaip demografiniai kriterijai atrinkti apklausų atrankos kriterijus atitinkančius respondentus

 • UAB „Spinter tyrimai“ atsako už visapusišką ir tinkamą asmens duomenų apsaugą ir kontrolę. Jokia iš respondentų surinkta asmeninė informacija negali būti atskleidžiama / perduodama išorės šalimis, išskyrus teisėsaugos institucijas, valstybines ir vietos valdžios įstaigas, kitas įstatymų pagrindais veiklą kontroliuojančias institucijas

 • Kai respondentas kviečiamas dalyvauti kitų agentūrų – ne Spinter online organizuojamose apklausose, išorės šalis negauna prieigos prie respondento asmeninių duomenų

 • UAB „Spinter tyrimai“ klientai gauna tik apibendrintus atsakymus, nesusiejant jų su respondento duomenimi

 • Atsakymai, kuriuos pateikiate pildydami klausimynus, nėra saugomi kartu su respondentų asmeniniais duomenimis ir jų neįmanoma susieti su respondento tapatybe

Respondentai „Spinter online“ sistemoje registruojasi savo noru. Respondentas turi teises: nesutikti pateikti asmens duomenis; susipažinti su asmens duomenimis; ištaisyti asmens duomenis; ištrinti asmens duomenis. Spinter online narys gali bet kuriuo metu paprašyti, kad būtų įgyvendintos jo teises. Respondentas, prisijungęs prie savo paskyros „Spinter online“ sistemoje, gali nevaržomai ir realiu laiku pakeisti savo asmens duomenis arba nutraukti narystę (ištrinti savo profilį). Asmens duomenų pakeitimą/ištrynimą galima inicijuoti ir kreipiantis į duomenų saugos pareigūną.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų valdymo, prašome kreiptis į Duomenų saugos pareigūną el. paštu: asmensduomenys@spinter.lt

Šie asmens duomenų valdymo principai patvirtinti UAB „Spinter tyrimai“ direktoriaus 2018 05 10 d. Įsakymu Nr-Nr.180510-1.